پوریا چلابی

 پوریا چلابی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی قم می باشد. پوریا از سال ۱۴۰۱ همکاری خود را با محراب چکاوک آوا در زمینه مهندسی نرم افزار و پشتیبانی سایت آغاز کرده است.