پوریا چلابی

  پوریا چلابی دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی قم میباشد. ایشان از سال ۱۴۰۱ همکاری خود را با محراب چکاوک آوا در زمینه پشتیبانی سایت آغاز کرده است.